Vòng quay tiền mặt (Cash Conversion Cycle – CCC) là gì?

cash conversion cycle là gì

Vòng quay tiền mặt (tiếng Anh: Cash Conversion Cycle – CCC) biểu thị thời gian (tính bằng ngày) để một công ty chuyển đổi các khoản đầu tư từ hàng tồn kho và các nguồn lực khác thành dòng tiền từ bán hàng.

Vòng quay tiền mặt (Cash Conversion Cycle - CCC) là gì?

[external_link_head]

Hình minh họa

Định nghĩa

Vòng quay tiền mặt trong tiếng Anh là Cash Conversion Cycle, viết tắt là CCCVòng quay tiền mặt biểu thị thời gian (tính bằng ngày) để một công ty chuyển đổi các khoản đầu tư từ hàng tồn kho và các nguồn lực khác thành dòng tiền từ bán hàng.

Vòng quay tiền mặt còn được gọi là chu kì hoạt động ròng hoặc đơn giản là chu kì tiền mặt

[external_link offset=1]

Vòng quay tiền mặt đo lường mỗi đồng đô la đầu vào ròng nằm trong qui trình sản xuất và bán hàng trong bao lâu trước khi được chuyển hóa thành tiền mặt.

Vòng quay tiền mặt tính đến việc công ty cần bao nhiêu thời gian để bán hàng tồn kho, mất bao nhiêu thời gian để thu hồi các khoản phải thu và mất bao nhiêu thời gian để thanh toán các khoản nợ mà không bị phạt.

Ý nghĩa

Vòng quay tiền mặt là một trong những công cụ định lượng giúp đánh giá hiệu quả hoạt động và quản của công ty.

– Xu hướng giảm hoặc ổn định các giá trị CCC qua nhiều thời là một dấu hiệu tốt, trong khi các xu hướng tăng sẽ dẫn đến việc kiểm tra và phân tích nhiều hơn dựa trên các yếu tố khác. 

– Nên nhớ rằng vòng quay tiền mặt chỉ áp dụng cho các ngành được lựa chọn phụ thuộc vào quản hàng tồn kho và các hoạt động liên quan.

Công thức xác định vòng quay tiền mặt

Vì vòng quay tiền mặt liên quan đến việc tính toán thời gian ròng tổng hợp liên quan đến ba giai đoạn trên của vòng đời chuyển đổi tiền mặt, nên công thức toán học cho CCC được trình bày dưới dạng:

CCC = DIO + DSO – DPO

Trong đó:

CCC (Cash Conversion Cycle): Vòng quay tiền mặt

[external_link offset=2]

DIO (Days inventory outstanding): số ngày tồn kho

DSO (Days Sales Outstanding): số ngày thu hồi tiền hàng hay số ngày phải thu

DPO (Days payable outstanding): số ngày phải trả

Lưu ý

– DIO và DSO gắn với với dòng tiền vào, trong khi DPO gắn với dòng tiền ra của công ty. Do đó, DPO là con số âm duy nhất khi tính toán.

– Một cách khác để xem xét việc xây dựng công thức là DIO và DSO gắn với với hàng tồn kho và các khoản phải thu tương ứng. Chúng là tài sản ngắn hạn và được coi là giá trị dương (+). DPO gắn với các khoản phải trả (nợ phải trả), do đó mang giá trị âm (-).

(Tài liệu tham khảo: Cash Conversion Cycle – CCC Definition, Investopedia)

[external_footer]