Cảnh báo của IRS: Khoản thanh toán Tác động Kinh tế thuộc về người nhận, không phải viện dưỡng lão hay cơ sở chăm sóc

IR-2020-121, ngày 16 tháng 6 năm 2020
Thủ đô WASHINGTON — Sở Thuế Vụ thời điểm ngày hôm nay đã cảnh báo nhắc nhở viện dưỡng lão và những cơ sở chăm nom khác rằng thường thì những Khoản giao dịch thanh toán Tác động Kinh tế ( Economic Impact Payment hay EIP ) là thuộc về người nhận, không phải những tổ chức triển khai phân phối dịch vụ chăm nom .
IRS đã đưa ra lời nhắc nhở này sau những quan ngại rằng nhiều người và doanh nghiệp hoàn toàn có thể đang tận dụng những người không được bảo vệ mà đã nhận được Khoản thanh toán giao dịch Tác động Kinh tế này .

Các khoản thanh toán là dành cho người nhận, ngay cả khi viện dưỡng lão hoặc cơ sở hay nhà cung cấp khác nhận được khoản thanh toán của người đó, dù là trực tiếp hay gián tiếp bằng chuyển khoản trực tiếp hay chi phiếu. Các khoản thanh toán này không được tính là nguồn tài sản cho các mục đích xác định khả năng đủ điều kiện hưởng Medicaid và các chương trình liên bang khác trong thời gian 12 tháng kể từ khi nhận được. Khoản tiền này cũng không được tính là thu nhập trong việc xác định khả năng đủ điều kiện cho các chương trình này.

Cơ quan An sinh Xã hội (Social Security Administration hay SSA) đã phát hành bài đăng Câu hỏi thường gặp (FAQ) (Tiếng Anh) về vấn đề này, bao gồm cả cách người đại diện nhận tiền nên xử lý việc quản lý các khoản thanh toán cho người nhận. SSA đã lưu ý rằng, theo Đạo luật An sinh Xã hội, đại diện nhận tiền chỉ chịu trách nhiệm quản lý các quyền lợi An sinh Xã hội hoặc Tiền phụ cấp An sinh (SSI). Một EIP không phải là một quyền lợi như vậy; EIP thuộc về người thụ hưởng An sinh Xã hội hoặc SSI. Đại diện nhận tiền nên thảo luận về EIP với người thụ hưởng. Nếu người thụ hưởng muốn sử dụng EIP một cách độc lập thì đại diện nhận tiền phải cung cấp EIP cho người thụ hưởng.

IRS cũng lưu ý rằng các Khoản thanh toán Tác động Kinh tế không được tính là các nguồn tài sản mà người nhận quyền lợi phải nộp lại, chẳng hạn như cư dân của các viện dưỡng lão mà được Medicaid chi trả cho việc chăm sóc. Khoản thanh toán Tác động Kinh tế được coi là khoản hoàn thuế trước cho tiền thuế năm 2020, vì vậy nó được coi là tiền hoàn thuế đối với các mục đích quyền lợi.

IRS quan tâm về điều này trong Hướng dẫn về Mẫu 1040 vận dụng cho Khoản giao dịch thanh toán Tác động Kinh tế : ” Bất kỳ khoản hoàn thuế nào quý vị nhận được đều không hề được tính là thu nhập khi xác lập xem quý vị hoặc bất kể ai khác có đủ điều kiện kèm theo hưởng quyền hạn hoặc tương hỗ hay không, hoặc số tiền mà quý vị hay bất kể ai khác hoàn toàn có thể nhận được, theo bất kể chương trình liên bang hoặc theo bất kể chương trình tiểu bang hay địa phương nào được hỗ trợ vốn hàng loạt hoặc một phần bằng những quỹ liên bang. Các chương trình này gồm có Hỗ trợ Tạm thời cho những Gia đình Khó khăn ( TANF ), Medicaid, Tiền phụ cấp An sinh ( SSI ) và Chương trình Hỗ trợ Dinh dưỡng Bổ sung ( trước kia gọi là phiếu trợ cấp thực phẩm ). Ngoài ra, khi xác lập năng lực đủ điều kiện kèm theo, khoản hoàn thuế không hề được tính là nguồn gia tài trong tối thiểu 12 tháng sau khi quý vị nhận được. ”
tin tức bổ trợ về EIP và đại diện thay mặt nhận tiền tương quan đến quyền lợi và nghĩa vụ An sinh Xã hội và Tiền phụ cấp An sinh hoàn toàn có thể được tìm thấy trên trang web của SSA ( Tiếng Anh ) .
tin tức bổ trợ về EIP hoàn toàn có thể được tìm thấy tại IRS.gov / eipfaq ( Tiếng Anh ) .