Các trường hợp giải thể doanh nghiệp

Giải thể doanh nghiệp là quy trình chấm hết sự sống sót của doanh nghiệp ( xóa tên doanh nghiệp trong sổ đăng kí kinh doanh thương mại ) trong điều kiện kèm theo doanh nghiệp có năng lực thanh toán giao dịch hoặc bảo vệ giao dịch thanh toán nghĩa vụ và trách nhiệm gia tài của doanh nghiệp .
Các trường hợp giải thể doanh nghiệp
Theo khoản 1 điều 207 Luật doanh nghiệp 2020 pháp luật doanh nghiệp bị giải thể trong các trường hợp sau :

“1. Doanh nghiệp bị giải thể trong trường hợp sau đây:

a ) Kết thúc thời hạn hoạt động giải trí đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định hành động gia hạn ;
b ) Theo nghị quyết, quyết định hành động của chủ doanh nghiệp so với doanh nghiệp tư nhân, của Hội đồng thành viên so với công ty hợp danh, của Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty so với công ty nghĩa vụ và trách nhiệm hữu hạn, của Đại hội đồng cổ đông so với công ty CP ;
c ) Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo lao lý của Luật này trong thời hạn 06 tháng liên tục mà không làm thủ tục quy đổi mô hình doanh nghiệp ;
d ) Bị tịch thu Giấy ghi nhận ĐK doanh nghiệp, trừ trường hợp Luật Quản lý thuế có lao lý khác. ” [ …. ]

 Như vây, theo quy định của pháp luật doanh nghiệp bị giải thể trong 4 trường hợp sau đây:

– Giải thể theo nghị quyết, quyết định hành động của chủ doanh nghiệp so với doanh nghiệp tư nhân, của Hội đồng thành viên so với công ty hợp danh, của Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty so với công ty nghĩa vụ và trách nhiệm hữu hạn, của Đại hội đồng cổ đông so với công ty CP .
– Giải thể khi hết thời hạn hoạt động giải trí của doanh nghiệp đã ghi trong điều lệ công ty mà không gia hạn thêm. Việc pháp luật thời hạn hoạt động giải trí của doanh nghiệp hoàn toàn có thể do thỏa thuận hợp tác của các thành viên, cổ đông sáng lập, hoặc do sự cấp phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo lao lý của pháp lý .
– Giải thể công ty khi không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu. Theo đó, khi không đủ số lượng thành viên tối thiểu theo lao lý của luật, công ty phải bổ trợ thành viên cho đủ số lượng tối thiểu. Nếu trong thời hạn 06 tháng liên tục mà không bổ trợ đủ thành viên hoặc không quy đổi sang mô hình doanh nghiệp khác thì phải triển khai giải thể doanh nghiệp .
– Bị tịch thu giấy ghi nhận đăng kí doanh nghiệp. Giấy ghi nhận ĐK doanh nghiệp là văn bản hoặc bản điện tử mà Cơ quan ĐK kinh doanh thương mại cấp cho doanh nghiệp ghi lại những thông tin về ĐK doanh nghiệp. Đây là chế tài nghiêm khắc đặt ra so với các vi phạm pháp lý nghiêm trọng của doanh nghiệp. Việc tịch thu giấy ghi nhận cũng đồng nghĩa tương quan với việc Nhà nước không công nhận tư cách pháp lý của doanh nghiệp. Theo đó, sau khi nhận quyết định hành động tịch thu giấy ghi nhận đăng kí doanh nghiệp, doanh nghiệp buộc phải triển khai thủ tục giải thể doang nghiệp .

Căn cứ vào ý chí của chủ sở hữu mà doanh nghiệp giải thể  được chia làm hai trường hợp đó là giải thể tự nguyện và giải thể bắt buộc. Trong đó giải thể tự nguyện là chấm dứt hoạt động của doanh nghiệp theo ý chí của chủ sở hữu bao gồm trường hợp giải thể khi kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn và trong trường hợp giải thể theo quyết định của chủ sở hữu doanh nghiệp. Giải thể bắt buộc là trường hợp chấm dứt hoạt động của doanh nghiệp theo ý chí của cơ quan nhà nước có thẩm qyền khi có sự vi phạm pháp luật doanh nghiệp trong quá trình thành lập và hoạt động của doanh nghiệp gồm  trường hợp giải thể khi công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của luật doanh ngiệp trong thời hạn 06 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển loại hình doanh nghiệp và trường hợp giải thể khi bị thu hồi giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp.

Tóm lại, giải thể doanh nghiệp là một thủ tục pháp lý khai tử một doanh nghiệp ra khỏi nền kinh tế tài chính trong điều kiện kèm theo doanh nghiệp có năng lực thanh toán giao dịch hoặc bảo vệ thanh toán giao dịch nghĩa vụ và trách nhiệm gia tài của doanh nghiệp. Doanh nghiệp hoàn toàn có thể giải thể tự nguyện theo ý chí của chủ sở hữu hoặc bị bắt buộc bởi cơ quan Nhà nước khi doanh nghiệp này có những vi phạm trong hoạt động giải trí kinh doanh thương mại .

Luật Hoàng Anh